up-selling به معنای بیش فروشی و cross-selling یکی دیگر از تکنیک های فروش و به معنای فروش مکمل است. up-selling و cross-selling اگر به درستی اجرا شوند، با ایجاد بیشترین ارزش برای مشتریان و افزایش درآمد بدون صرف هزینه های مکرر در بسیاری از کانال های بازاریابی، متقابلا سود زیادی را به همراه خواهند داشت.

بیشتر بخوانید